Current View
अक्कल आमटी
अक्कल आमटी
$ 0+ shipping charges

Book Description

शिक्षण, संसार, नोकरी वगैरे महत्वाचे झाल्यावर कविता तश्या मागे पडल्या. कोणाची तरी निव्रुत्ती, कोणाचा तरी सत्कार, आवड्लेला एखादा योगाचा क्लास, मैत्रिणीच्या मुलीचे लग्न, अश्या प्रसंगी मधुनच कविता व्हायच्या. शिक्षण, संसार, नोकरी वगैरे महत्वाचे झाल्यावर कविता तश्या मागे पडल्या. कोणाची तरी निव्रुत्ती, कोणाचा तरी सत्कार, आवड्लेला एखादा योगाचा क्लास, मैत्रिणीच्या मुलीचे लग्न, अश्या प्रसंगी मधुनच कविता व्हायच्या.